Política de Privacitat

Identificació del Responsable

De conformitat amb la legislació en protecció de dades i l’article 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico el propietari del lloc i responsable del tractament de les dades és AFA Sant Felip Neri (en endavant “AFA”),  amb domicilia a  Barcelona (08002), Pça de Sant Felip Neri, 6 telèfon +34 933 011 296, correu electrònic afasfn1@gmail.com y CIF G-58.270.943.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Dades recollides en formularis d’alumnes: atendre peticions d’informació; tramitar preinscripcions; inscriure a activitats; donar d’alta en les nostres plataformes; procedir al cobrament de serveis i gestionar incidències.

Dades recollides en formularis d’enviament de currículums: gestionar processos de selecció.

Les dades s’emmagatzemaran de forma automatitzada en servidors propis de la l’AFA SFN i/o de tercers, amb qui s’ha signat els corresponents contractes que garanteixen tantes mesures de seguretat com siguin necessàries per preservar-ne la confidencialitat (p.ex. empresa de servei de menjador, escola d’escacs,…). Les operacions de petició de serveis es realitzen mitjançant servidors segurs i sistemes de certificació que protegeixen la integritat de les dades fent que la informació viatgi totalment xifrada o encriptada. Així mateix, l’AFA SFN disposa de procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar qualsevol accés no autoritzat a les mateixes.

Si l’AFA SFN té accés a les vostres dades amb motiu d’un procés de selecció de personal i enviament de currículum vitae, aquestes es conservaran mentre duri aquest procés, i podran ser comunicades a terceres empreses encarregades de la selecció, amb les qual s’ha signat el corresponent contracte de confidencialitat. Els currículums rebuts fora d’un procés de selecció seran conservats durant un termini màxim d’un any.

Vosaltres sereu responsables de la informació que ens faciliteu i de les conseqüències que es derivin de la falta de veracitat.

En l’emplenament de formularis, les dades sol·licitades amb * son d’emplenament obligatori, i no es podrà oferir el servei sol·licitat si no ens les faciliteu. Les vostres dades no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment o quan la cessió estigui emparada en una disposició legal.

Amb independència de les comunicacions necessàries en la tramitació de la vostra sol·licitud, l’AFA SFN no cedirà la vostra informació sense el vostre consentiment previ. Aquest se us sol·licitarà sempre de forma voluntària i expressa.

La inscripció a determinades activitats a través de l’AFA SFN, amb entitats amb les quals tenim conveni de col·laboració, comportarà que la informació d’inscripció que faciliteu els sigui comunicada, actuant l’AFA SFN com a mer intermediari i quedant exclosa de responsabilitat del tractament que se’n faci. Per la seva banda, aquestes entitats hauran de complir amb el deure d’informació a què obliga la normativa vigent en protecció de dades personals.

Conservació de les dades

Les dades que ens faciliteu en la gestió d’activitats educatives i extraescolars seran conservades de forma permanent.
Les dades econòmiques a què tinguem accés, fins a 5 anys de la finalització del curs escolar.
Les dades de contacte que ens faciliteu seran conservades mentre siguin necessàries per a la gestió concreta; així, aquelles sol·licituds d’informació per a no-alumnes, es conservaran únicament durant el temps necessari per a donar resposta.

Drets dels interessats

Els interessats de les dades personals tenen dret a:

En qualsevol moment podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, així com revocar el vostre consentiment quan aquest no s’ajusti a la relació negocial, en els termes establerts en la normativa vigent en Protecció de dades personals, adjuntant el vostre DNI al correu afasfn1@gmail.com indicant en l’assumpte “Sol·licitud de drets ARCO”. En cas de disconformitat amb el tractament de les vostres dades podreu interposar la corresponent reclamació davant l’autoritat de control competent.