ACTA DE L’ASSEMBLEA anual DEL 13 DE DESEMBRE DE 2022

Feu clic Aquí PER DESCARREGAR L’ACTA DE l’ASSEMBLEA DEL’AFA

Data: 13 desembre de 2022

Nombre d’assistents: 11 persones

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 16 desembre 2021.

S’explica a les famílies presents que l’Acta de l’assemblea de l’any anterior ha estat penjada al blog de l’AFA per tal de ser consultada. Es pregunta als presents si hi ha alguna persona que vol que sigui llegida. Com que no hi ha ningú que manifesti aquesta voluntat es passa a la votació de l’Acta de l’any anterior.

S’aprova per unanimitat l’Acta de l’Assemblea de l’AFA de 16 de desembre de 2021

2. Presentació Balanç Econòmic

La Marta Pano, tresorera de l’AFA explica el balanç econòmic, seguint el criteri d’any natural i no de curs escolar, amb el compte de pèrdues i guanys.

Durant aquest any hi ha hagut unes despeses una mica més elevades que els ingressos, però que gràcies al romanent que continua tenint l’AFA, no preocupa.

Hi ha una preocupació per la baixada important de les quotes que les famílies paguen per ser membres de l’AFA. Enguany serien unes 34 famílies més que no paguen la quota.

Torna a sortir el tema, només cal mirar l’acta de l’any anterior, de si cal fer més publicitat del treball de l’AFA, de si el treball d’aquesta arriba a les famílies. La majoria dels presents creu que no, que l’AFA al llarg dels anys va explicant el seu treball, que quan s’envia la quota s’explica a què es destinen aquests diners, i que més visibilitat de la que ha tingut enguany, amb la campanya de “Salvem sant Felip Neri, Defensem el barri”, no es tornarà a repetir.

La Marta dóna explicacions sobre algun dels conceptes que surten al balanç econòmic.

S’aprova per unanimitat el balanç econòmic

3. Presentació i votació del pressupost

Enguany no s’ha elaborat un pressupost, ja que el paper que jugarà l’AFA a la nova escola pública, encara no està definit, i per tant, les línies d’actuació, i corresponents despeses no es poden encara marcar.

4.- Precs i preguntes

Arran del punt anterior, es comença un debat sobre què es coneix com a “la sisena hora”, una ampliació de l’horari lectiu que l’any 2006 el govern de la Generalitat de Catalunya va implementar a les escoles públiques, però es va retirar de manera generalitzada el 2011 (es va mantenir en alguns centres, els anomenats de màxima complexitat, als rurals i en algun centre ordinari).

És un tema que no estava a l’orde del dia, i que caldrà molt de treball per part de les famílies, juntament amb el tema del menjador de l’escola, i , per tant:

S’ACORDA que entre finals de gener de 2023 i principis de febrer de 2023, es convoqui una assemblea per iniciar el debat entre totes les famílies per tractar d’aquest tema tan important, de com ens organitzem les famílies respecte a aquests dos aspectes, sisena hora i menjador, de cara al curs 2023-2024.

S’informa que ahir va haver-hi Consell Escolar, on s’informà als representants de l’AFA, que a partir de principis de 2023 s’iniciaran unes reunions entre el Claustre de Professors i l’AFA per abordar el tema de la sisena hora. El professorat de l’escola es troba molt motivat per poder tirar endavant aquest projecte no curricular, però sí que segueixi amb el projecte educatiu de l’escola, liderat per l’AFA, d’acord amb la proposta presentada pel Claustre. S’haurà de tractar què es vol donar als infants, quin cost té, quantes famílies hi poden estar interessades, etc.

Es proposa realitzar una enquesta a les famílies, preguntant per la voluntat o no de tenir aquest servei, i que independentment de si la resposta és positiva o negativa, l’AFA hauria de continuar donant les extraescolars.

Ara com ara desconeixem quina serà l’hora de sortida al curs vinent, si a les 16:00, a les 16:30, o una altra. Respecte al menjador tampoc se sap si tindrem espai, en cas afirmatiu quin serà, i si aquest disposarà de cuina o no.

Els presents tenen clar que l’escenari que ens trobarem serà de famílies que pagaran la quota de l’AFA, segurament més cara per fer front a les noves necessitats, famílies que no voldran pagar, i famílies que no podran pagar. Per aquest darrer grup s’assenyala l’existència d’ajuts per part de l’administració per poder pagar extraescolars, per exemple.

S’ACORDA que l’AFA es posarà en contacte amb altres escoles que hagin passat per aquest procés, de passar d’escola concertada a pública, amb l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), i amb el Consorci, per tal de preguntar diverses qüestions que ens ajudin a prendre les millors decisions amb relació a aquests assumptes.

Es dóna per finalitzada l’Assemblea, tot agraint la participació dels presents.

[13 DESEMBRE, 19H] ASSEMBLEA ORDINÀRIA AFA SFN

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) us convida a l’assemblea ordinària el dimarts 13 de desembre a les 19 h a la Sala Newman, de l’escola Sant Felip Neri.

La participació de totes les famílies a aquesta assemblea és molt important, tant si és el primer any que forma part de l’escola, com si ja fa uns quants anys. En aquesta reunió s’informarà i debatrà temes clau per al bon desenvolupament de l’escola i l’educació dels nostres fills.

Al començament de la reunió de l’Assemblea General es llegirà, si així s’escau, l’Acta de l’Assemblea Ordinària anterior (16 desembre de 2021) a fi que s’aprovi o s’esmeni.  Aquí podeu veure-la i descarregar-la per a la revisió.

ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 21 DE SETEMBRE DE 2021

Feu clic aquí per veure l’acta completa de l’Assemblea del’AFA

Ordre del dia:
Estat del pas de l’escola a pública
Accions a realitzar
Prec i preguntes

L’assemblea va comptar amb una assistència de 36 persones + 1 en línia.

ACORDS:

• Buscar una data molt pròxima per oferir una roda de premsa, per explicar de nou als mitjans la problemàtica actual de l’escola, i les accions que des de l’AFA es duran a terme.
• L’AFA presentarà una instància a l’Ajuntament amb relació al local del Museu del Calçat per tal d’aturar el procés, i avisar als advocats que duen el cas per tal que prenguin nota que els felipons, amb aquesta acció, han donat una possible resposta a les nostres demandes.
• El dimarts 4 d’octubre començaran les mobilitzacions setmanals, cada dimarts, a les 08:45 davant del Bisbat, per tal que l’església senti la nostra pressió. Creació Comissió Mobilitzacions.
• De cara a novembre realitzar la festa/concert reivindicativa a la plaça. S’insta a tothom que conegui gent mediàtica que s’avingués a participar, per exemple grups musicals (preguntar a l’Anna Regàs pels Txarango) que es posin ràpidament amb ells/elles i per tal que ens ajudin.
• Creació Comissió Festa-Concert.
• Creació d’una Comissió de Comunicació, per gestionar el tema de les xarxes socials.
• Creació d’una Comissió de Relació amb entitats del barri.
• Creació d’una Comissió de Mitjans de Comunicació. S’acorda que aquesta comissió s’agrupi amb la de comunicació.

La comunicació entre les famílies i l’AFA es realitzarà mitjançant els delegats de classe.
Es fa una última crida a les famílies per què s’apuntin a les comissions.

Gràcies a les famílies per la seva participació !

Assemblea 11/11/2019

Ordre del dia (trobada a les 18hs a la Sala Newman)

  1. Presentació i benvinguda a les noves famílies
  2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 17 de Novembre 2019
  3. Presentació de les comissions de l’AFA
  4. Neri Market, presentació i valoració de l’activitat
  5. Situació actual de l’escola
  6. Alguns punts que cal consensuar
  7. Presentació del balanç econòmic 2018/19
  8. Prensentació i votació del pressupost 2019/20
  9. Torn obert de paraules